Privacy- en cookieverklaring

 1. Inleiding
  1. Met deze Privacy- en cookieverklaring legt Audiohuis Amsterdam B.V., gevestigd te (1012 KE) Amsterdam aan de Nes 76 (hierna te noemen “Audiohuis”, “wij” of “ons”), uit op welke wijze Audiohuis met uw persoonsgegevens omgaat die zij verwerkt in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”) en hoe daarbij uw privacy wordt gewaarborgd.
  1. Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle soorten persoonsgegevens die Audiohuis verwerkt bij de uitvoering van haar diensten in het kader van de productie, distributie en monetization van podcasts en onderscheidende audioverhalen (hierna gezamenlijk: “podcasts”) en bij het bezoek van haar website (https://audiohuis.com) van:
 • bezoekers van de website;
 • luisteraars van de podcasts;
 • natuurlijke personen werkzaam bij zakelijke klanten van Audiohuis, zoals opdrachtgevers en opdrachtnemers;
 • andere personen die contact hebben met Audiohuis in het kader van de podcastactiviteiten, zoals deelnemers aan een podcast of personen betrokken bij de ontwikkeling daarvan.
  1. Audiohuis maakt bij het aanbieden van haar website gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk te noemen “cookies”). Audiohuis informeert u in deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe cookies op de Websites worden gebruikt en hoe u deze cookies kunt beheren. Zie voor meer informatie paragraaf 11.

2. Definities en beginselen

  1. Bij het verwerken van persoonsgegevens neemt Audiohuis de verplichtingen uit de AVG en Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming  (hierna te noemen: “UAVG”) in acht. Dit betekent het volgende:
 • de persoonsgegevens worden rechtmatig, behoorlijk en transparant verwerkt;
 • de persoonsgegevens worden alleen voor het doel verwerkt waarvoor ze zijn verkregen (doelbinding);
 • de persoonsgegevens worden zo beperkt mogelijk verwerkt (dataminimalisatie);
 • de persoonsgegevens worden correct verwerkt (juistheid van gegevens);
 • de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig (opslagbeperking);
 • er wordt integer en vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgegaan (integriteit en vertrouwelijkheid).
 1. Doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  1. Audiohuis verwerkt uw persoonsgegevens, afhankelijk van uw hoedanigheid, voor één of meer van de onderstaande doelen:
   1. om onze podcasts te kunnen ontwikkelen, distribueren en monetizen;
   2. om u op de hoogte te brengen van producten en/of diensten van Audiohuis via de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft opgegeven;
   3. om onze podcastactiviteiten, de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van inzichten over hoe en door wie onze podcasts beluisterd worden;
   4. het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen en/of klachten;
   5. om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen c.q. uitspraken;
   6. inwinnen van extern (juridisch) advies en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

4. Persoonsgegevens die wij verwerken

  1. Audiohuis kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG.
  2. Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:
   • Contactgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, telefoonnummers en e-mailadres;
   • Beroepsinformatie: bijvoorbeeld functie, taken en specialismen (op basis waarvan wordt deelgenomen aan de podcast);
   • Financiële (identificatie)gegevens: bijvoorbeeld bankrekeningnummer en tenaamstelling.
   • Uitlatingen in de podcasts: uitlatingen gedaan door deelnemers tijdens een podcast.
   • Beeldmateriaal: bijvoorbeeld foto’s of video’s van u die worden gebruikt in het kader van de podcast, bijvoorbeeld om deze op social media aan te prijzen.
  1. Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website en e-mail;
   • informatie over het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht: bijvoorbeeld een IP-adres;
   • de domeinnaam van de website waarmee wordt doorgelinkt;
   • de geolocatie; en
   • de gegevens die aan Audiohuis worden verstuurd: bijvoorbeeld naam, e-mailadres, telefoonnummer en overige in uw e-mail aan Audiohuis verstrekte informatie;
  1. Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen:
   • persoonsgegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn; bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn;
   • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregisters van de Kamer van Koophandel, in het geval u betrokken bent bij de podcasts in de rol van zelfstandige / ZZP’er.
 1. Grondslagen voor verwerking
  1. Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Audiohuis verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
   • Doeleinden A, B
    als u Audiohuis toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer van de hierboven genoemde specifieke doeleinden. Deze toestemming dient vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. U heeft het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken, waarna Audiohuis de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zal staken.Let op: het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.
   • Doeleinde A
    als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
   • Doeleinde E
    als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Audiohuis rust;
   • Doeleinden  A, C, D en F
    als verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Audiohuis of van een derde, zoals verbetering van de dienstverlening en beveiliging, tenzij de belangen of rechten van u als betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Audiohuis of een derde.
 1. Ontvangers van persoonsgegevens
  1. In sommige gevallen kan (of: moet) Audiohuis uw persoonsgegevens delen met derden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de overeenkomst waarbij u partij bent goed uit te kunnen voeren of omdat een wettelijke verplichting op Audiohuis rust om uw persoonsgegevens te delen. Audiohuis kan daarbij derde partijen inschakelen die in opdracht en ten behoeve van Audiohuis als verwerker persoonsgegevens verwerken. Audiohuis blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Audiohuis sluit met deze partijen verwerkersovereenkomsten.
  2. We delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met de volgende partijen:
   1. commerciële partners, zoals partijen betrokken bij de ontwikkeling, distributie en monetizing van de podcasts;
   2. sociale media partijen, zoals Facebook, YouTube en Google, vanwege de cookies en vergelijkbare technologieën die van deze partijen op de website worden gebruikt, almede doordat we ruchtbaarheid aan onze podcasts geven (waarbij u bent betrokken) via deze kanalen;
   3. externe dienstverleners, bijvoorbeeld onze IT-provider Blue Agency (verwerker), hostingpartijen TransIP en Plesk (verwerkers), communicatieplatform MailChimp (verwerker);
   4. als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel: andere derden;

  1. De website van Audiohuis bevatten ook links naar websites van derden. Als u op deze links klikt, verlaat u de website van Audiohuis. De Privacyverklaring van Audiohuis is niet van toepassing op websites van derden: Audiohuis heeft immers geen invloed op de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Audiohuis kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de manier waarop deze websites uw persoonsgegevens gebruiken. U gebruikt deze websites op eigen risico. Raadpleeg de privacyverklaring van deze websites voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw persoonsgegevens.

7. Waar uw persoonsgegevens worden verwerkt

   1. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens voor sommige van de in deze Privacyverklaring gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan organisaties die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER“) bevinden.
   2. In dergelijke situaties zorgt Audiohuis voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doet Audiohuis bijvoorbeeld door het sluiten van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensoverdracht, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via de in pargraaf 12 genoemde contactgegevens.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Audiohuis treft doorlopend en structureel fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking en ongeoorloofde toegang. Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van onbevoegd gebruik, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk te informeren via de paragraaf 12 genoemde contactgegevens.

9. Bewaartermijnen

 1. Audiohuis bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen.
 2. Een podcast waaraan u heeft deelgenomen wordt in beginsel – gelet op de journalistieke waarde daarvan en het recht op informatie – voor onbepaalde tijd bewaard. De overige persoonsgegevens die we van u hebben verwerkt als deelnemer aan een podcast worden tot maximaal twee jaar na uw laatste deelname bewaard. Als u een financiële vergoeding heeft ontvangen voor uw deelname aan de podcast, zijn we echter gehouden om uw gegevens minimaal zeven jaar te bewaren. Voor zover u vanuit zakelijk oogpunt betrokken bent bij de ontwikkeling, distributie en monetizing van de podcasts, zijn we gehouden om uw persoonsgegevens vanuit administratief oogpunt gedurende minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens die Audiohuis over u als websitebezoeker heeft verzameld, worden zo lang als dit noodzakelijk is bewaard (dit verschilt per cookie).
 3. Het kan echter voorkomen dat we uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld in het geval van onze boekhouding: bepaalde persoonsgegevens moeten gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar worden bewaard. Als sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over het door ons gehanteerde bewaartermijnbeleid, neem dan contact met ons op via de in paragraaf 12 genoemde contactgegevens.

10. Uw rechten 

  1. U heeft als betrokkene een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

·       Recht op informatie 

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring voorziet in deze informatie. Mocht u echter nadere informatie wensen dan kunt u Audiohuis hierom verzoeken.

·       Recht op inzage 

U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. De inzage omvat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, van welke bron de gegevens komen, de eventuele ontvangers en -indien mogelijk- welke bewaartermijnen worden gehanteerd.

·       Recht op rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten rectificeren, indien deze onvolledig zijn of fouten bevatten. Op uw verzoek zal Audiohuis onjuiste persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aanvullen, rekening houdend met de doeleinden waarvoor Audiohuis de persoonsgegevens verwerkt. Indien Audiohuis uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, stelt Audiohuis u hiervan op de hoogte.

·       Recht op gegevenswissing

In bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.

·       Recht op beperking van verwerking 

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van uw gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding geven, zijn bijvoorbeeld situaties waarin de juistheid van uw persoonsgegevens wordt betwist, maar er enige tijd nodig is om deze onnauwkeurigheid te beoordelen, of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard worden. Dit recht weerhoudt ons niet ervan om uw persoonsgegevens te blijven verwerken. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

·       Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt de persoonsgegevens die Audiohuis van u bewaart, in bepaalde gevallen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

·       Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw verzoek zal Audiohuis de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct stoppen. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen gevolgen op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

·       Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. die Audiohuis baseert op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang van Audiohuis of van een derde’. Indien Audiohuis zich op deze grondslag baseert maakt Audiohuis een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Audiohuis te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

·       Recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen

Zie voor meer informatie paragraaf 12.

2. Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u ons bereiken via de in paragraaf 12 genoemde contactgegevens. Audiohuis zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Audiohuis u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Let op: houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat Audiohuis mogelijk niet verplicht is om aan uw verzoek te voldoen. Audiohuis zal altijd per geval toetsen of hieraan uitvoering moet worden gegeven. Audiohuis zal u hiervan op de hoogte stellen.

11. Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

  1. De website van Audiohuis slaan informatie op en verkrijgen toegang tot informatie op randapparatuur van bezoekers van de Websites via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door het bezoeken van de Websites worden opgeslagen op uw apparaat. Cookies kunnen geraadpleegd worden via uw webserver of uw apparaat.
  2. Audiohuis kan cookies op uw apparaat plaatsen als beheerder van de website. Deze cookies worden ‘first party’ cookies genoemd. Sommige cookies kunnen ook op uw apparaat worden geplaatst door andere partijen, zoals onze adverteerders of partijen die cookies plaatsen om bepaalde content op de website te tonen (bijvoorbeeld video’s). Deze cookies worden ‘third party’ cookies genoemd.
  3. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van cookies door derde partijen. Audiohuis kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw (persoons)gegevens omgaat en zijn daar dan ook niet verantwoordelijk voor. Voor meer informatie over hoe deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens verwijzen we naar het privacybeleid van deze derde partijen.
  4. Op onze website kunnen de volgende functionele, analytische en tracking cookies of soortgelijke technieken worden gebruikt:

5. In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt toegestaan wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw webbrowser raadplegen. 

12. Vragen/ opmerkingen/ klachten/ vermoeden van datalek

  1. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Audiohuis, dan kunt u contact met ons opnemen productie@audiohuis.com of via +31(0)30 303 5 442. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens raadpleeg de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

  2. Indien u vermoedt dat er een inbreuk op de beveiliging van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden waardoor uw persoonsgegevens mogelijk zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking dan is mogelijk sprake van een datalek. Wij verzoeken u dan direct contact met Audiohuis op te nemen.


13. Wijzigingen 

  1. Audiohuis behoudt zich het recht voor om deze Privacy- en cookieverklaring aan te passen of te wijzigen. Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 9 november 2021. Als Audiohuis in de toekomst wijzigingen gaat aanbrengen in deze Privacy- en cookieverklaring, zal Audiohuis de aangepaste Privacy- en cookieverklaring op haar Websites plaatsen. In geval van wijzigingen die u als betrokkene in aanmerkelijke mate kan treffen, zal Audiohuis haar best doen om u hierover direct te informeren. Alle wijzigingen worden van kracht zodra de Privacy- en cookieverklaring is geplaatst op de website.

  2. Geen van de bepalingen uit deze Privacy- en cookieverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Audiohuis en u als betrokkene. 

 

Back to top

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Volg ons op socials